Algemene voorwaarden

Artikel 1: Gelding

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prestaties gedaan door Man/Vrouw/Celebrity op Maat. Afwijkingen ervan kunnen slechts worden bedongen bij wijze van bijzondere voorwaarden, voorafgaandelijk en schriftelijk overeen te komen. Alsdusdanig prevaleren onderhavige voorwaarden steeds op eventuele algemene voorwaarden van onze medecontractant. Door het accepteren van een aanbod, prestatie of het geven van een opdracht, aanvaardt de medecontractant uitdrukkelijk onderhavige algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud. Elke offerte gedaan door Man/Vrouw/Celebrity op Maat in welke vorm ook, algemeen of bijzonder, bindt Man/Vrouw/Celebrity op Maat slechts na schriftelijke bevestiging van aanvaarding van het order door Man/Vrouw/Celebrity op Maat.

Artikel 2: Kwaliteitsbeleid

Kiezen voor Man/Vrouw/Celebrity op Maat is kiezen voor persoonlijke aanpak, klasse, discretie en vertrouwen.
Man/Vrouw op Maat werkt enkel samen met een geselecteerd publiek die voldoen aan de door ons opgelegde voorwaarden.
Man/Vrouw op Maat past diverse kwaliteitsprocedures toe waardoor het resultaat sterk de verwachtingen van de klant tegemoet komt, en waar mogelijk, zelfs overtreft. De algemene klantentevredenheid situeert zich daardoor hoog.

Artikels 3: Verplichtingen van de klant

De klant verplicht zich tot medewerking aan de dienstverlening van het bureau.
De klant verplicht zich tot correct gedrag tegenover het bureau, tegenover andere klanten van het bureau en tegenover voorgestelde personen. Man/Vrouw/Celebrity op Maat kan op geen enkel vlak hiervoor verantwoordelijk gesteld worden.
De klant mag de bekomen gegevens m.b.t. de leden/begeleiders niet bekendmaken aan een derde of verspreiden.
De klant verklaart meerderjarig te zijn.

Artikel 4: Overmacht

Stel dat een Man/Vrouw/Celebrity op Maat door overmacht niet kan aanwezig zijn, zal Man/Vrouw/Celebrity op Maat in nauw overleg met de klant trachten voor een waardig alternatief te vinden.

Indien de prestaties door overmacht wordt verhinderd of uitermate wordt bezwaard heeft Man/Vrouw/Celebrity op Maat het recht de overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen , dan wel de overeenkomst te verbreken. Onder “overmacht” wordt in deze voorwaarden verstaan :elke niet aan Man/Vrouw/Celebrity op Maat te wijten omstandigheid of gebeurtenis waardoor de nakoming van een verplichting van Man/Vrouw/Celebrity op Maat geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd , op de grond waarvan de nakoming redelijkerwijze niet kan worden gevergd of uitermate verzwaard. De medecontractant ziet uitdrukkelijk van enige schadevergoeding af.

Artikel 5: Aanvullende bepalingen

Ondanks de best mogelijke controle, kan Man/Vrouw/Celebrity op Maat niet verantwoordelijk gesteld worden voor de leden/begeleiders.
De leden/begeleiders zijn zelfstandigen in de wettelijke zin van het woord en zij vallen niet onder de aansprakelijkheid van Man/Vrouw/Celebrity op Maat.

Artikels 6: Prijs en betalingsvoorwaarden

De prijs wordt in gemeenschappelijk akkoord bepaald en wordt voorafgaand aan de prestatie betaald.

Indien de begeleiding langer duurt dan de opgegeven uren zal ieder bijkomend uur achteraf gefactureerd worden naar de aanvrager. De prijs per bijkomend uur wordt bepaald volgens Zilver/Goud/Platina –pakket.

Naast de overeen te komen prijs, dienen alle kosten die tijdens de begeleiding gemaakt worden, door de klant betaald te worden. O.a.: Verblijfskosten, parkeergelden, huurauto’s, consumpties, entreegelden, dinerkosten, fooien, vliegtickets, hotelovernachtingen, enz.